Pasman Stichting
Bestuur
Historie
Donaties
Aanvragen
Aanvragen
Contact
 
 
Doe wel en zie niet om
 
Logo Pasman Stichting
 

Actueel verslag en Financiële verantwoording 2017

1. Activiteiten

De Pasman Stichting heeft in het jaar 2017 aan 117 ( 2016: 137) aanvragen een honorering of toezegging gedaan in overeenstemming met de statutaire doelomschrijving.

In het jaar 2017 lag de nadruk op de doelgebieden gehandicapten (sport, zorg en
leefomstandigheden) en jongeren (zorg, leefomstandigheden, ontspanning)
Voorts ondersteunt de Stichting de Pasman Leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam
voor de bevordering van Alzheimeronderzoek voor de periode 2015 tot en met 2019.

In boekjaar 2017 is in totaal een bedrag van € 413.690 (2016. € 511.945) beschikbaar
gesteld voor verstrekte en toegezegde giften.2. Financiële verantwoording

A. Balans per 31 december 2017
Activa   2017     2016
 
Vlottende Activa
Vorderingen            
Nog te ontvangen bedragen 265.853     291.971
Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V.
14.972     2.354
  280.825     294.325
Passiva   2017     2016
 
Kortlopende schulden
Overige schulden en
overlopende passiva
280.825     294.325
  280.825     294.325
B. Staat van baten en lasten over 2017
      2017   2016
                 
Baten     401.282     498.824
 
Lasten                
Algemene kosten 91     126    
Verstrekte en toegezegde
giften
413.691     511.945    
Vrijval verstrekte en toegezegde giften -/- 12.500     -/- 13.247    
Som van de lasten   401.282   498.824
Resultaat     0     0
       


C. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening wordt opgesteld naar de grondslag van historische kosten. De grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzicht van het voorgaande boekjaar.

Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-baten en de lasten en de uitgekeerde dan wel toegezegde schenkingen van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn verkregen dan wel toegezegd. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.